top of page

Privatumo politika
 
1. Bendrosios nuostatos
1.1.    Ši privatumo politika (toliau – Politika) Andrius Žebrauskas, adresas korespondencijai Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Naugarduko g. 12-10 (toliau – mes) interneto svetainėje www.zebrauskas.lt (toliau – Interneto svetainė) vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką.
1.2.    Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų pirkėjai, Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
1.3.    Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
1.4.   Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1.   Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėje ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.
2.2.    Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
2.3.    Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
2.4.   Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos duomenų tvarkymo veiklos.
2.5.    Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:
2.5.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
2.5.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
2.5.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
2.5.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
3. Tiesioginės rinkodaros vykdymas
3.1.    Jums davus savo sutikimą, mes Jums norėtume teikti tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu Jums siųsti naujienlaiškius ir/ar pateikti specialius pasiūlymus. Teisiniu Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindu būtų Jūsų duotas sutikimas, duotas Jums laisva valia pateikiant mums savo duomenis.
3.2.     Naujienlaiškius galima užsiprenumeruoti įvedus savo el. paštą į atitinkamą Interneto svetainėje esantį naujienlaiškio prenumeratai skirtą laukelį ir paspaudus šalia esančią prenumeravimo nuorodą.
3.3.     Duomenų, tvarkomų tiesioginės rinkodaros tikslais, mes neteikiame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo ir naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus.
3.4.     Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl naujienlaiškių ir/ar specialių pasiūlymų siuntimo el. paštu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

4. Reagavimas į pateiktas užklausas

4.1.     Mes savo interneto svetainės lankytojams sudarome galimybę pateikti užklausas. Reagavimo į tokias užklausas tikslu tvarkome tokius lankytojų pateiktus asmens duomenis:

4.1.1. Vardas;
4.1.2. Pavardė;
4.1.3. Telefono numeris;
4.1.4. El. pašto adresas;
4.1.5. Laisva forma Jūsų užklausoje pateikiama informacija.

4.2.    Reagavimo į pateiktas užklausas tikslu tvarkomų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau prie jų gali įgyti prieigą IT techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, veikiančios kaip duomenų tvarkytojai ir, atitinkamai, tvarkančios asmens duomenis ribota apimtimi išimtinai pagal mūsų nurodymus
4.3.    Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais mūsų produktais ir/ar paslaugomis.

5.       Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai
5.1.    Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5.2.   Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys. 
5.3.   Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

1.      Tiesioginės rinkodaros vykdymas - 5 metai nuo sutikimo davimo

2.      Reagavimas į pateiktas užklausas - 1 metai nuo paskutinio kontakto
5.4.    Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra pagrįsti bei tinkamai dokumentuoti.
5.5.    Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.
6. Jūsų teisės:
6.1.   Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų. 
6.2.   Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
6.3.    Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu mokymai@zebrauskas.ltarba paštu adresu Naugarduko g. 12-10, LT- 03213 Vilnius.
7. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas
7.1.   Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu mokymai@zebrauskas.ltarba telefonu (8-640) 09669.
7.2.    Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai. 
8. Informacija apie naudojamus slapukus
8.1.    Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
8.2.    Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. 
8.3.    Interneto svetainėje naudojami svetainės veikimui būtini slapukai, skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis.
8.4.    Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
9. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas
9.1.    Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. 
Baigiamosios nuostatos:
10.1.   Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2.   Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
10.3.   Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.

bottom of page